Anaking ieu Pepeling keur Hidep

Anaking …..Benerkeun hideup tina wanci ka wanci, jaga hate hideup tina mangpirang-pirang nu teu munasabah, jeung cobi kango teras nitenan tina sakabeh kajadian, jalaran pangalaman mangrupakeun guru nu utami nu baris ngajadikeun hideup hiji jalmi nu kiat. Tancebkeun kasobaran dina jero hate hideup sababeta mangrupakeun kakuatan nu teu bisa di itung ku harga, cukcruk tuluy ngarah kaasah pangaweruh tur nambihan pangabisa.

Anaking……Kudu reueus hideup ngajadi diri sorangan! yen yaktos hideup sakabeh bakal tiasa ngahontal mangsa kahareup,turta geus ka waris kasumangetan hirup.deudeul teras kapercayaan diri hideup, estu jaga bakal pinanggih jeung kabagjaan hirup, jaga jeng raksa amarah hideup sabab eta bakal ngabalukarkeun kaduhung teu mangih tungtung, angerkeun hideup depe-depe (handap asor) ka papada jalma, tur kudu di jaga jeung di riksa rengkah paripolah tina hal anu matak ngajaheut keun kana hate batur ngarah hirup hideup loba dulur jaga ucap, lampah, tekad jeung tabeat ngarah pinangih bagja salamet dunya akherat

Anaking,…..Singlarkeun sakabeh nu jadi halangan harungan ku kakuatan jasad jeung pikiran katut beubeuneran, dijien ugeran tina rengkah paripolah jeung ucap lampah. Pohokeun sakabeh nu mika ceuceub ngarah jauh tina rasa panas barannan, hiri dengki, jail kaniyaya ka sasama nu baris ngabalukarkeun leungit na beubeuneuran. Angerkeun hideup panceg sanajan mindeung gebis margi eta nubaris ngajadikeun diri hideup lewih kuat timanan nu kuat

Anaking,….Janteun keun kabeh sakuliling bungking, ngarasakeun di ajenan ngarah manah hideup tingtrim tur salawas na tangung jawab kana rengkah paripolah. Teungeutkeun yen hirup teh ngarupakeun jalan nu pinuh ku halangan harungan. Nganhideup kudu anger pengkuh ngajalankeun kahirupan, jadikeun raga hideup nulewih kuat, lewih hade estu jembar hate. Omat diri hideup sing ngajalma deuheus ka ulama, dalit sareng para kiai ngarah hirup hideup aya nu mepelingan dina nalika rengkah ninggang salah

Anaking,… jimat awaking. Heunteu gampang nalika nyorang jalan kahirupan, jeung moal salawasna cicing dinu datar, tangtuna ge bakal pinangih wanci mudun jeung tanjakan, kudu sabar hideup nalika kurang tur omat ulah nepak dada benghar, adigung adiguna, asa aing uyah kidul, agul kupayung butut! "mangkade” Omat hideup bisi kupur, eling kudu kanu Maha Agung, nyembah kanu Maha Kawasa, turut kana papagon agama nyumponan parentahna ngajauhan larangan nana,

Tah iyeu anaking pepeling keur diri papatah keur awak, badan sakujur ingis laku lampah nincak salah.
Omat…….Anaking iyeu peupeujeu keur hideup

Anaking jimat awaking .... Dina unggal renghapan nu jadi indung bapa kaluar DU’A anu mustajab pikeun anak-anakna ngarah hirup pinangih jeung kabagjaan, kajembaran pikeun pibeukeuleun dina engoning ngambah sagara kahirupan di alam dunya. Omat anaking hideup kudu silihasah, silih asih, silih asuh, silih talingakeun nya diri, silih silih simbeuhnya kukadeudeuh. Deheus keun duduluran, rakeutkeun babarayaan, ulah rek pakia-kia ulah rek pasalia paham hamo nepi ka kukucrutan .

Omat ………Anaking iyeu pepeling...