Khutbah Nikah Pidato Bahasa Sunda Dina Acara Pertikahan

Ini merupakan salah satu contoh Khutbah Nikah Pidato Bahasa Sunda Dina Acara Pertikahan : 

Puji anu jadi pangais ati, Puja anu jadi panghias rasa, Puji urang sungkeun ka Gusti nu maha suci nyaeta Alloh Robbul Izzati, fuja urang sanggakeun kanu maha kawasa nyaeta Alloh Azza Wazalla, anu mana nitih wanci anu mustari ninggang dina mangsa anu lugina, taqdir tetiasa dipungkir Qadar tetiasa di singular urang sadayana dina wengi nu ayeuna tiasa riung mungpulung patepung lawung paamprok jenghok, pateupang wajah dina haflah mubarokah nu mudah-mudahan ieu riungan sing di janteunkeun ku Alloh, sing dicatetnkeun dina hiji kasaean kin di yaumal Qiyamah. Amiin ya Alloh ya robbal ‘Alamin……

Teu hilap solawat siraneung salam mugia sing dikocorkeun, dikucurkeun, oge di kecerkeun ka jungjunan urang sadayana anu pang nyongcolangna sa alam marca pada ya’ni Nabiyana Muhammad SAW. oge kulawargina, shoabatna tabi’in sareng tabi’atna tug dugi ka urang sadayana anu hadir dina ieu tempat mudah-mudahan kenging syafa’atna kin di yaumal Qiyamah. Amiin ya Alloh ya robbal ‘Alamin……

Para hadirin rohimakumulloh..!
Sateacana simkuring ngabahas masalah anu aya patula-patali, pakuat- pakait dugika pajeujeutna jeng masalah nikah mangga urang leuyeupan heula dauhan Alloh dina al-Qur’an anu unggelna :

وخلقنكم ازواجا
“jeng geus nyiptakeun kami ka maraneh kabeh barina sa jodo-sajodo”

Tegesnamah aya langit aya bumi, aya beurang aya peuting, aya caang aya poek, aya jangkung aya pendek aya mancung aya pesek, nyakitu deui aya lalaki aya awewe. Intinamah Alloh nyiptakeun ka makhlukna teh pasang-pasangan, dua-dua. Bahkan jikalau kita tela’ah organ tubuh urang oge namina teh dua-dua. Anu pang hanapna namina ku…ku..naek kaluhur namina ping…ping, tatangga ping-ping namina tit…tit naek deui kaluhur namina da…da…, tatangga da-da namina su..su… luhureun susu namina tak…tak… naek deui kaluhur namina pi…pi… tah ieu nu terahir (bari nunjuk kana tarang) namina nong…nong.. jadi atu tetela pisan yen Alloh nyptakeun makhlukna teh sajodo-sajodo, pasang-pasangan, dua-dua, dugina ka nami-namina


Hadirin rohimakumulloh...!”
Lamun urang ngabahas nikah minimalna bakal aya opat pertarosan.
 Naon ngaran nikah..?
 Saha anu kudu nikah...?
 Kasaha kudu nikah,,,?
 Naon bae langkah-langkah saba’da nikah...?

Maka ieu pangaosan ku simkuring dibagi jadi ermpat babak tidak besambung
Babak pertama : naon ari ngaran nikah ? jawab : anu mana ngaran nikah teh mun ceuk bahasa santrimah ta’rif nikah mun ceuk nusakolamah definisi nikah ? Definisi ieu ka bagi dua :
1. Secara Ethimologi (lughowi)
2. Secara Terminologi (istilah)

Para hadirin rohimakumulloh....!”
Nikah secara Lughowi tos ka uninga kusadayana dina kitab-kitab fiqih nyaeta :
الاجتماع
“kadar-kadar kumpul”
Ngaran nikah secara istilah nyaeta : (فتح المعين : جلد ٣)
Tapi saur pamudamah nikah teh singkatan tina Nun (Ni’mat) Kaf (Karasa) Ha (Haneut). Jadi atuh-atuh jadi nikah teh singkatan tina ni’mat karasa haneut. Tapi saur sepuhmah : Nun (Ni’mat)... kitu oge ceunah... cek bapana budak. Da anu sing jareuntul didieu oge tina hasilna tina nikmatna nikah, da niatmah da lain nyieun anak tapi nyieun enak. Lereus............!”

Sakumaha ceuk Qo’idah :
نعمة الدنياثلاثة فلتعتبر * لمس وقبلة وادخال الذّكر

“ Nikmat dunya sadayana aya tilu
Nyabak nyieun ngasupkeun anu ngabeuntelu “
Tapi eta nikmat nikah teh ngan dua rebo kaditunamah dedeieun.
Saba’da ni’mat timbul nu kadua nyaeta Kaf (Karohah) hartosna pikangewaeun, pikasebeleun da ningali pamajikan reuseup soteh ker panganten anyar, ningali pamajikan teh jiga Shopia Laurent, jiga Lidia Kandau, jiga Krisdayanti, tapi lamun geus bereset budak tilu beulas mah, komo lamun ker gendut, ningali pamajikan jiga buntelan, keur panganten anyarmah, ningali pamajikan teh di teuteup ti hareup sieup, disawang titukang kenjang ditilik ti gigir leunggik, tapi ges bereset budak tilu belasmah beda deui bahasana. Di teuteup ti hareup jiga keyeup, disawang titukang jiga hurang, ditilik ti gigir jiga langgir di ukur tiluhur jiga undur-undur, diragap tihanap jiga hap-hap, tah ieu anu disebut Karohah teh tegesna pikangewaeun.

Salajeungna timbul nu katilu nyaeta Ha, ieu mah aya dua alternatif. Lamun nyanghareupan Karohah...lulus, maka Ha na teh hasanah teugeusna keluarga anu Mawadah Warohmah tur Sakinah (keluarga anu didasaran ku cinta jeng kasih sayang), tapi lamun nyanghareupan Karophah hanteu lulus maka Ha na teh Hazanah (keluarga nu awet rajet) anu didasaran kurasa egois jeng emosi. Mudah-mudahan ieu panganten sing kalebeut keluwarga anu Mawadah Warohmah. Amiiin......!”

Para hadirin rohimakumulloh...!”
Babak anu kadua nyaeta saha anu kudu nikah teh? Waleranana pidawuh rosul :

“wahai para pemuda …sing saha jalma anu geus sanggup di antara anjeun kabeh kana mere nafkah(dzohir batin) maka pek geura nikah”
Dina ieu hadist, rosul ngahimbau ka para pemuda, anu geus memasuki masa fuber, mun ceuk bahasa Indiana mah beuger eta mah rek si fery, si frengki, si jacky, kecuali aki-aki, anu geus sanggup nganafkahan dzohir jeng batin tegesna mah geus bisa maraban biwir luhur jeung handap maka pek geura narikah. Atuh pemuda anu ngan saukur rambut gondrong kerjaan nongkrong, bujal bodong hobi nampang tapi jajan ngutang, eta mah teu acan ka leubeut hadist rosul anu bieu.
Babak katilu : ka saha kudu nikah teh? Walerannana nyaeta pidawuh Allah dina Al-Qur’an.

فانكحوا ماطاب اكم
“ Maka kudu narikah maraneh kabeh kanu di pikacinta ku maraneh kabeh”
Dina ieu ayat Alloh marentah nikah teh Alloh marentah nikah kanu di pikacinta lain kanu geulis, lamun Alloh marentah nikah kanu geulis, maka awewe anu peunteun 3 ½ keur saha? jeung lamun Alloh marentah nikah kudu kanu kasep simkuring saha layanna. Tapi perlu kita garis bawahi anu di maksud ku geulis didie teh lain geulis ceuk si Mamat anu di ukur ku syahwat, tapi geulis mungguh Agama nyaeta anu dan din dun (pinteur dan-dan) din (alus agamana) dun (alus dunyana) lain anu dat dit dut.(goring adat) dit (pedit) dut (siga badut samutut ari jeung hitut) ngan eta anu dan din dun teh langka pisan di zaman kiwari mah tapi euweuh-euweuh teing mah te kudu hese nu penting bageur, pinter, beunghar, keun bae geulis oge.
Bapak ka opat : naon bae langkah-langkah saba’da nikah ? waleran nana dawuaha Alloh dina Al-Qur’an :
وعا سروهنّ بامعروف
“Perlakukeun istri-istri maraneh kabeh kalawan hade”
Tegesnamah salaki kudu bisa memperlakukeun istrina kalawan alus atuh salaki teh kudu apal kana haq jeng kawajiban nana, anu mana kawajibanna teh ngan aya opat :
 Ngimahan sing pageuh
 Makean anu weuteuh
 Maraban sing nepika seubeuh
 Ngendongan sing nepika reuneuh
Nya kitu deui, Istri sing apal kana hak jeung kawajibanna. Anumana kawajibanana sami aya opat diantarana masak, diwedak, nangkarak, ngadengkak. Tah insya Alloh, upami duanana tiasa ngalaksanakeun kana tugas jeng kawajiban, bakal terwujud keluarga anu Mawadah Warohmah tur Sakinah nyaeta keluarga anu bahagia, keluarga anu didasaran ku cinta sareung kasih sayang, cindekna mah ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak, ka cai daraek ngaji, ka darat daraek sholat. Se ia se kata, se iring sejalan, runtut raut sauyunan dugika paketrok iteuk, bahkan dugika poe Qiyamah.

Para hadirin Rohimakumulloh…!”
Supaya ieu dua mempelai tetep renggenek dina sakinah Mawadah Warohmah sim kuring pesen :
• Sing yakin ieu jodo teh taqdir Alloh SWT. dihin pinasti anyar pinanggih ti barang saratus dua puluh dinteun anjeun aya dina patuangan ibu ku Alloh parantos di pastikeun yen jodo jang…… bakal nikah ka neng…. Sing yakin dina hate supaya urang bisa tumarima kana kapastian Alloh
• Kudu husnudzon (hade sangka ka Alloh), bahkan ku jodo anu ieu urang bakal pinanggih jeung kabagjaan hirup, ku jodo anu ieu urang bakal nyieun wasilah pikeun ngahontal Mardlotillah.
• Ieu aqad tikah teh sing jadi pertikahan anu pertama jeung anu terakhir, tegesna panungtungan masa pacaran, ti kawit ayeuna anjeun duaan lebet kana alam rimbitan, alam rumah tangga anu dibengkeut ku SSTB (Surat Tanda Tamat Bobogohn) sa ba’da nikah mah kudu bogoh nyaan.
• Ku aqad tikah indung bapa urang jadi nambahan nyaeta mitoha, dulur, lanceuk, adi, jeung anu liana
• Ku aqad tikah jadikeun sarana pikeun ibadah ka Alloh, ngabakti ka Alloh.
Para hadirin rohimakumulloh…!”
Rupina cariosan ti sim kuring di cekapkeun sakieu bae kirang langkungna mah nyuhukeun dihapunteun, bobot sapanon carang sa pakan, sasieureun sabeunyeurenmudah-mudahan aya manfa’atna, anu terakhir ieu panganten urang du’a keun ku sadayana

Papatah Basa Sunda Kolot Baheula | Pepatah

Papatah Basa Sunda Kolot Baheula | Pepatah
Patali Jeung Sasama Mahluk
 • Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (Trust ngak boleh korupsi, maling, nilep, dlsb… kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya).
 • Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent).
 • Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada)
 • Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun).
 • Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya –> John Robert Power melakukan training ini mereka punya Personality Training, dlsb).
 • Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi).
 • Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga)
 • Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu hoax, memfitnah, dlsb).
 • Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama).
 • Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense, dlsb)
 • Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions, dlsb… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah).
 • Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu).
 • Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar).
 • Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan).
 • Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri).
 • Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata)
 • Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).
 • Kudu bisa kabulu kabale (Gawul, kemana aja bisa menyesuaikan diri).
 • Mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development, Ngulik, Ngoprek, segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik, di teliti, kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan).
 • Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent, keukeuh, semangat pantang mundur).
 • Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain).
 • Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth).
 • Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay tangan(saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat).
 • Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur).
 • Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work).
  dlsb
Papatah anu sanesna Papatah Kolot Baheula 2
 • Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam, semua orang akan kembali keasalnya).
 • Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya).
 • Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya, apa yang ditanam itulah yang dituai, kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula, kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat…. kira-2 apa yang sudah kita tanam selama ini sampai-2 Indonesia nyungseb seeeeeb ;))? )
 • Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah, buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya).
 • Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive).
 • Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain)
 • Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita, misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari- hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb, seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan).
  dlsb.
 • Gunung teu meunang di lebur, sagara teu meunang di ruksak, buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan, laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam.).
 • Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati, harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini).
 • Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak (hutan harus dijaga, sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara).
  dlsb.
Bilih aya basa atanapi kata anu teu kahartos dina runtuyan papatah kolot diluhur tiasa dibantos ku kamus sunda anu paling lengkep.
Sumber: Papatah Kolot (Pepatah Orang Tua) beredar di kampung-2 adat Sunda, dlsb.
Baca juga tulisan menarik tentang kebahasaan di situs ini terkait kumpulan pepatah bahasa Melayu lawas.

Produksi Jasko Jas Koko Busana Muslim Pria Tasikmalaya

Kali ini aswanblog berbagi informasi terkait perusahaan yang ditekuni salah satu keluarga penulis. Dengan keahlian melalui pengalaman di dalam maupun luar negeri, saudara kami merintis sebuah produksi yang menghasilkan busana muslim pria berupa Jasko atau Jas Koko. Busana hiasan bordir khas Tasikmalaya seperti terlihat pada gambar di bawah mendapat antusias dan apresiasi yang luar biasa dari para konsumen.

Berawal dari sekedar memenuhi kebutuhan satu dan dua orang pemesan yang ingin membuat baju Jas koko eksklusif berkualitas, kemudian saudara kami yang berprofesi penjahit membuat pola dengan cara dan teknik yang diciptakannya sendiri. Alhasil ternyata para pemesan mendapatkan kepuasan dan terus meminta produksi busana pakaian muslim pria Tasikmalaya tersebut.

Lalu kemudian tanpa disengaja saat berdiskusi dan mengadakan obrolan kecil, penulis memberi saran agar keahlian dalam bidang pembuatan Jas Koko tersebut dipublikasikan melalui media sarana Online Internet. Dan akhirnya dibuatlah situs informasi produksi dan pemasaran Jasko bernama www.jasko-tasik.com di tahun 2011. 

Seiring perkembangan dan banyak yang berdatangan ke tempat produksi tersebut, kini tempat kami menjadi pusat produksi Jasko berkualitas asli nomor wahid di Tasikmalaya.
Model motif jasko terbaru readystock tahun 2018.

Model jasko lama
Umumnya konsumen memesan pakaian tersebut sebagai Busana Muslim / Pakaian Baju Muslim Pria untuk dikenakan pergi ke Mesjid, Pengajian ataupun Undangan. Akan tetapi kini pakaian jas koko pantas dan serasi dipakai sebagai fashion trand busana muslim muda gaul.
Adapun spesifikasi pakaian Jasko sebagai berikut :
 • Bahan Dasar pembuatan Jasko : Kain Jenis semi Wool, Karini, merk TESSA, Blesess (atau sesuai pesanan).
 • Bordir : Banyak Pilihan dikerjakan dengan mesin bordir komputer
 • Lapisan dalam / puuring : dormil yang terkenal serap keringat dipakai untuk jas resmi pria.
 • Ukuran : Size Anak, S, X, M, L dan XL
 • Corak pilihan Warna : Hitam, Putih dan Cream (atau sesuai selera)
 • Harga /ps : Rp. 150.000,- sampai Rp. 225.000,- (tergantung bahan)
 • Harga /kodi : Negosiasi ( harga tersebut tanpa ongkos kirim)
Pemesanan atau order untuk wilayah priangan bisa menghubungi langsung ke kontak kami pada alamat situs di atas.

Akhirnya dengan mengedepankan jasko unggul yang memiliki MUTU dan KUALITAS tinggi. Visi yang diterapkan untuk perusahaan tersebut membuat Jasko sebagai busana muslim enak dipandang dan nyaman dipakai.

Berikut akan disampaikan gambar foto selintas tentang proses pengerjaan / pembuatan produksi JASKO TASIK Adapun spesifikasi pakaian Jasko sebagai berikut :
 • Bahan Dasar pembuatan Jasko : Kain Jenis semi Wool, Karini, merk TESSA, Blesess (atau sesuai pesanan).
 • Bordir : Banyak Pilihan dikerjakan dengan mesin bordir komputer
 • Lapisan dalam / puuring : dormil yang terkenal serap keringat dipakai untuk jas resmi pria.
 • Ukuran : Size Anak, S, X, M, L dan XL
 • Corak pilihan Warna : Hitam, Putih dan Cream (atau sesuai selera)
 • Harga /ps : Rp. 150.000,- sampai Rp. 225.000,-
 • Harga /kodi : Negosiasi ( harga tersebut tanpa ongkos kirim)
Pemesanan atau order untuk wilayah priangan bisa menghubungi langsung ke kontak kami pada alamat situs di atas ini.

Akhirnya dengan mengedepankan jasko unggul yang memiliki MUTU dan KUALITAS tinggi. Visi yang diterapkan untuk perusahaan tersebut membuat Jasko sebagai busana muslim enak dipandang dan nyaman dipakai.

Berikut akan disampaikan gambar foto selintas tentang proses pengerjaan / pembuatan produksi JASKO TASIK.
Cara Pemasangan Lengan Jasko yang apik

Gambar Jasko Setengah Jadi
Motif Bordir

Selayang Pandang Sejarah Perusahaan Produksi Jasko Tasik :

Produksi Jasko bernama Kompeksi Assalam Jasko Tasik berdiri sejak tahun 1983. Kurun waktu yang telah cukup lama menjadikan pabrik jasko ini sebagai produsen handal dan profesional. Mengikuti pergerakan zaman ikut serta maju dalam perkembangan mode pakaian pria masa kini.

Lahirnya produksi Jasko berawal dari sebuah konveksi biasa, dan atas dasar kualitas yang kami kedepankan, serta dukungan, kritik dan saran dari para pelanggan yang telah banyak tersebar, kini telah menjadi salah satu kompeksi ternama di Tasikmalaya.

Konveksi Jasko Tasik saat ini lebih berkonsentrasi kepada pembuatan/ produksi Jas Resmi, Jas-Koko, Jasko atau yang semacamnya dengan model potongan serta jahitan yang berkelas. Kami belum menerima produksi kualitas rendah.

Dengan harga yang sesuai, dan mode-mode terbaru dikerjakan dengan jahitan rapih dan didukung dengan mesin bordir komputer terbaru dan bermerk, produksi Jasko bisa menjadi pilihan siapa saja di Indonesia dalam membuat busana takwa, fashion, yang modis.

Sampai tahun 2016 ini ternyata perusahan produksi Jasko berubah wujud menjadi semi pabrik yang mengerjakan spesialis pembuatan pakaian Jas Pria. Busana tersebut berupa Jasko, Jas Resmi Pria, Jasket Blazer Pria, dan baju semacamnya.

Kamus Besar Bahasa Sunda Terlengkap dan Terbaru

Kamus online bahasa sunda paling lengkap untuk referensi anda mencari kata terjemah sunda yang tidak dimengerti, baik itu basa sunda halus, kasar, banten, atau cirebon. Semua kata pada kamus besar basa sunda di bawah lebih dari 5.200 kata yang telah disusun secara alfabetis.

Adapun kumpulan arti kata pada kamus bahasa sunda yang diterjemahkan dengan artinya sekitar 2.500-an. Karena begitu banyaknya kata untuk dicari apa artinya dari basa sunda ke bahasa Indonesia anda dapat menggunakan tool ctrl+f lalu ketik tulisan sunda yang ingin dicari artinya. Dengan begitu maka akan mudah mendapatkan arti kata bahasa sunda dalam terjemah bahasa Indonesia resmi.

Terjemah sunda ke Indonesia ini memiliki makna arti dari kata bahasa sunda diwakili oleh satu kata singkat dengan bahasa yang dimengerti. Untuk memudahkan pencarian anda dapat mencari kata dengan bahasa sunda per kata dan kami menyusun padanan arti kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Berikut ini disajikan kamus sunda - Indonesia online terlengkap :

KAMUS ONLINE BAHASA SUNDA

A

Aang artinya Kakak
Abah artinya Bapak
Abdi (sim) artinya Saya
Abot artinya Berat
Acan artinya Belum
Acuk / Raksukan artinya Pakaian
Adat artinya Tabiat
Adeuk artinya Akan
Adi artinya Adik
Adigung artinya Angkuh
Adil artinya Adil
Agan artinya Tuan
Ageung artinya Besar
Agul artinya Bangga / Sombong
Ahéng artinya Aneh / Ganjil
Aing (kasar) artinya Saya
Ajag artinya Srigala
Ajeng artinya Mengajukan
Ajleng /Ngajleng artinya Lompat / Melompat
Akang artinya Kakak
Akar artinya Akar
Aki artinya Kakek
Aksara artinya Tulisan / Huruf
Ali artinya Cincin
Alim artinya Tidak Mau
Alit artinya Kecil
Almenak artinya Almanak
Alo artinya Keponakan
Alung artinya Lempar
Alus, Saé artinya Bagus
Amang / Emang artinya Paman
Amarah artinya Emosi
Ambéh artinya Agar
Ambek artinya Marah
Ambekan artinya Hawa Nafsu
Ambeu artinya Mencium Bau
Ambu artinya Ibu
Ameng artinya Bermain
Amis artinya Manis
Ampar artinya Tilam
Ampir artinya Hampir / Nyaris
Anak artinya Anak
Ancin artinya Sedikit Makan
Anclub artinya Turun ke air
Ancur artinya Hancur
Andiprek artinya Lesesan
Anduk artinya Handuk
Angel / Anggel artinya Bantal
Angger artinya Tetap
Anggo artinya Pakai
Anggoan artinya Pakaian
Angkat artinya Pergi
Angkéng artinya Pinggang
Angkeub artinya Mendung
Angkeut artinya Dagu
Anjang artinya Mengunjungi
Anjeun artinya Anda / Kamu
Anjeunna artinya Dia/ia/beliau
Anom artinya Muda
Antawis artinya Antara
Anteur artinya Antar
Antos artinya Tunggu
Antuk / Antukna artinya Akhirnya
Anu/nu artinya Yang
Anyar artinya Baru
Aos artinya Baca
Apa artinya Bapak
Apal artinya Hafal
Api-api artinya Pura-pura
Aprak artinya Jelajah
Apu artinya Batu Kapur
Arék / Rék artinya Akan
Areung artinya Arang
Arit artinya Celurit
Artos artinya Uang
Asa artinya Sepertinya
Asak artinya Masak / Matang
Asin artinya Asin
Astana artinya Pekuburan
Astra artinya Wajah
Asup artinya Masuk
Atah artinya Mentah
Atanapi artinya Atau
Atawa artinya Atau
Ateul artinya Gatal
Atik artinya Didik / Ajar
Atikan artinya Ajaran
Atoh artinya Senang
Atos artinya Sudah
Atra / Jatra artinya Jelas
Awak artinya Tubuh/Badan
Awang-awang artinya Angkasa
Awéwé artinya Perempuan / Wanita
Awi artinya Bambu
Awis artinya Mahal
Awon artinya Jelek
Aya artinya Ada
Ayak artinya Saring
Ayakan artinya Saringan
Ayeuna artinya Kini/Sekarang

B
Babar artinya Lahir
Babaturan artinya Teman
Badag artinya Besar
Badéartinya Akan
Bagéan artinya Bagian
Bagel / Ngabagel artinya Keras / Mengeras
Bagja artinya Bahagia
Bagong artinya Ba-bi Hutan
Baham artinya Mulut
Baheum artinya Kulum
Bahé artinya Tumpah
Baheula artinya Dahulu
Bajing artinya Tupai
Bakal artinya Akan
Balad artinya Teman
Balanak artinya Belanak
Balang artinya Lempar
Balangsak artinya Melarat / Miskin
Balédog artinya Lempar
Balég artinya Dewasa
Baleuy artinya Tidak terlalu panas
Balik artinya Pulang
Balong artinya Kolam
Balung artinya Tulang
Bancét artinya Katak Berekor (anak katak)
Bangga artinya Ribet
Bangir artinya Mancung (Hidung)
Bangkawarah artinya Kurang Ajar
Bangké artinya Bankai
Bangkong artinya Katak
Bangkuang artinya Bengkuang
Bango artinya Bangau
Bantos artinya Bantu
Bantun artinya Bawa
Baraya artinya Saudara
Baréd artinya Tergores
Bareuh artinya Bengkak
Bari (katuangan) artinya Basi
Baruk artinya Begitukah ?
Barusuh artinya Sariawan
Basa artinya Bahasa
Basa artinya Ketika, Saat
Baseuh artinya Basah
Basisir artinya Pesisir
Bati artinya Laba
Batur artinya Orang Lain
Bau artinya Bau
Bawa artinya Bawa
Bayah artinya Paru-paru
Bayawak artinya Biawak
Bayeungyang artinya Gerah
Bayuhyuh artinya Gemuk
Béak artinya Habis
Béas artinya Beras
Bébénéartinya Kekasih
Béha artinya Bra
Béja artinya Kabar / Berita
Béké artinya Pendek
Bénten artinya beda
Béntang artinya bintang
Béré/ Méré artinya beri /memberi
Béréhan artinya dermawan, murah hati
Bedegong artinya Bandel
Bedil artinya Senjata Laras Panjang
Bedog artinya Golok
Begal artinya Perampok
Begang artinya Kurus
Begu artinya Anak ****
Bekong artinya Mug Besar
Belegug artinya Bodoh / Tolol
Belejog / Kabelejog artinya Tipu / Tertipu
Belenyéh artinya Tertawa Kecil
Belesek artinya Amblas
Belet artinya Bodoh
Béncong artinya Waria
Bendu artinya Marah
Bener artinya Benar
Bentén artinya Ikat pinggang dari emas
Beresih artinya Bersih
Beresin artinya Bersin
Berkat artinya Bingkisan
Beuheung artinya Leher
Beulah artinya Belah
Beuleum artinya Bakar
Beuli artinya Beli
Beulit artinya Lilit
Beungeut artinya Wajah
Beunghar artinya Kaya
Beungkeut artinya Ikat
Beurang artinya Siang
Beurat artinya Berat
Beureum artinya Merah
Beurit artinya Tikus
Beusi artinya Besi
Beuteung artinya Perut
Béwara artinya Berita/Pengumuman
Biang artinya Ibu
Biantara artinya Pidato
Bieu artinya Barusan
Bikang artinya Betina
Bilatung artinya Belatung
Binangkit artinya Kreatip
Bingah artinya Gembira
Bingah artinya Geraham
Bingung artinya Kalut
Bireuk artinya Tidak kenal
Bisluit artinya SK artinya Surat keputusan
Bitis artinya Betis
Bitu artinya Meledak
Biwir artinya Bibir
Bobo artinya Tidur
Bobo artinya Lapuk
Boboko artinya Bakul
Bobos artinya Kentut
Bobotoh artinya Pendukung
Bodas artinya Putih
Bodo artinya Bodoh
Bodor artinya Lawak
Boga artinya Punya
Bojo artinya Isteri
Boloho artinya Bodoh
Bolokot artinya Kotor oleh Lumpur
Bongoh artinya Lengah
Bosen artinya Bosan
Buah artinya Mangga
Budah artinya Buih
Budak artinya Anak
Bueuk artinya Burung Ahntu
Bujal artinya Udel
Bujangan artinya Jejaka
Bujur artinya Pantat
Buk-Bak artinya Obrak-Abrik
Buktos artinya Bukti
Buku artinya Buku
Bulan artinya Bulan
Bulao artinya Biru
Buleud artinya Bulat
Bumi artinya Rumah
Bungah artinya Gembira
Buni artinya Tersembunyi
Buntut artinya Ekor
Bureuteu artinya Gendut
Buru artinya Lekas
Buruan artinya Halaman rumah
Buruh artinya Upah
Burung artinya Gila
Butuh artinya Perlu
Butut artinya Jelek
Buyur artinya Anak Katak

C
Caah artinya Banjir
Caang artinya Terang
Cabak artinya Raba
Cabok artinya Tampar
Cacag artinya Cincang
Cadu artinya Tak pernah
Cagak artinya Cabang
Cageur artinya Sehat
Cai artinya Air
Cakcak artinya Cecak
Caket artinya Dekat
Calacah artinya Abu Rokok
Calakan artinya Rajin
Calana artinya Celana
Caletot / Kacaletot artinya Keceplosan Ngomong
Calik artinya Duduk
Candak artinya Bawa, Ambil, Bawa
Cangcang artinya Tambat
Cangked artinya Tambat
Cangkéng artinya Pinggang
Cangkurileung artinya Burung Kutilang
Capé artinya Capai, Lelah
Capit artinya Jepit
Caram artinya Larang
Carang artinya Jarang
Carék artinya Larang
Caréham artinya Geraham
Caréngcang artinya Jarang (barang di toko)
Careuh artinya Musang
Caringin artinya Beringin
Carios artinya Cerita
Carita artinya Cerita/Kisah
Carogé artinya Suami
Carpon (carita pondok) artinya Cerpen (Cerita pendek)
Cawet artinya Celana Dalam
Cekap artinya Cukup
Cékér artinya Kaki (unggas)
Cempor artinya Lampu Minyak
Cénang artinya Bisul
Céngék artinya Cabai Rawit
Cengkat artinya Bangun (dari duduk)
Céntang artinya Sentil
Cepil artinya Telinga
Céréwét artinya Cerewet
Ceudeum artinya Mendung
Ceuk artinya Kata
Ceuli artinya Telinga
Ceumpal artinya Lap
Ceurik artinya Tangis / Menangis
Ciak artinya Anak Ayam
Ciduh artinya Ludah
Cikur artinya Kencur
Cilaka artinya Celaka
Cileuh artinya Belek / Kotoran Mata
Cingceng artinya Gesit
Cingcin artinya Cincin
Cingir artinya Kelingking
Cingogo artinya Jongkok
Cipruk artinya Basah
Ciri artinya Tanda
Citak artinya Cetak
Ciwit artinya Cubit
Cobi artinya Coba
Coét artinya Cobek
Cokor artinya Kaki (binatang)
Cokot artinya Ambil
Colok artinya Jotos
Comél artinya Banyak Omong
Comot artinya Mengambil Sedikit
Congcorang artinya Belalang Sembah
Coplok artinya Lepas / Terlepas
Cucuk artinya Duri
Cucunguk artinya Kecoa
Cukang artinya Jembatan
Cunihin artinya Genit (laki-laki)
Cupu artinya Kotak
Cureuleuk artinya Jeli
Cureuleuk artinya Berbinar (mata)
Curuk artinya Jari Telunjuk

D
Dadali artinya Burung Garuda
Daék artinya Mau
Dago artinya Tunggu
Dahar artinya Makan
Dahuan artinya Kakak Ipar
Dalapan artinya Delapan
Damang artinya Sehat
Damar artinya Lampu
Damel artinya Kerja
Damis artinya Pipi
Dampal artinya Telapak
Dangdan artinya Rias
Dangdos artinya Rias
Danget artinya Saat
Dangu artinya Dengar
Darehdeh artinya Ramah
Datang artinya Tiba / Sampai
Datang artinya Sampai
Dayeuh artinya Kota
Déét artinya Dangkal
Déngé (kasar) artinya Dengar
Déwék (kasar) artinya Saya
Deudeuh artinya Sayang
Deui artinya Lagi
Deukeut artinya Dekat
Deuleu (kasar) artinya Lihat
Deungeun artinya Teman
Deungeunna artinya Lauk Pauk
Diajar artinya Belajar
Digjaya artinya Sakti
Dina artinya Pada / Di
Dines artinya Dinas
Dinten artinya Hari
Diuk artinya Duduk
Doja artinya Ganggu / Coba
Domba artinya Biri-biri
Dongkap artinya Tiba / Sampai
Du’a artinya Do’a
Dudukuy artinya Topi
Dugi artinya Tiba
Duit artinya Uang
Duka artinya Tidak Tahu
Dulur artinya Saudara
Dumasar artinya Berdasarkan
Dunungan artinya Majikan
Dunya artinya Dunia
Dupak artinya Senggol
Duriat artinya Perasaan Cinta
Duruk artinya Bakar

É
Écés artinya Jelas
Édég artinya Stress, Gila, Pandir
É’é artinya Beol
Ékék artinya Burung Betet
Éléh artinya Kalah
Élékéték artinya Gelitik
Élmu artinya Ilmu
Émpang artinya Kolam
Émut artinya Ingat
Éndah artinya Indah
Énggal artinya Cepat
Énjing artinya Besok
Énjing artinya Pagi
Énjing-enjing artinya Pagi-pagi
Éntog artinya Mentok (semacam bebek)
Éra artinya Malu
Étang artinya Hitung
Étangan artinya Hitungan

E
Embé artinya Kambing
Embung artinya Tidak Mau
Eundeur artinya Bergetar
Endog artinya Telur
Enggeus artinya Sudah
Engké artinya Nanti
Entong artinya Jangan
Enya artinya Iya

EU
Eueut artinya Minum
Eujeung artinya Dengan
Euleum artinya Cukup
Eunteung artinya Cermin
Euntreup artinya Hinggap
Eurad artinya Jerat
Eureun artinya Berhenti
Eusi artinya Isi

G
Gabrug artinya Terkam
Gado artinya Dagu
Gaduh artinya Punya
Gajih artinya Lemah
Galengan artinya Pematang sawah
Galeuh artinya Beli
Galing artinya Ikal
Galumbira artinya Bergembira
Galungan artinya Gumul / Bergumul
Galur artinya Jalan
Gampang artinya Mudah
Gampil artinya Mudah
Gampleng artinya Tampar
Gancang artinya Cepat
Gandeng artinya Berisik
Gantar artinya Galah
Ganti artinya Ganti
Gapura artinya Gerbang
Garing artinya Kering
Garo artinya Garuk
Garong artinya Pencuri
Garwa artinya Istri
Gawé artinya Kerja
Gawir artinya Jurang
Gayor artinya Sangga
Gayot artinya Gantung
Gégél artinya Gigit
Géhéng artinya Hangus artinya Besar
Géhgéran artinya Latah
Géléng artinya Gilas / Lindas
Gélo artinya Gila
Géték artinya Geli
Gedé artinya besar
Gedong artinya Gedung
Gelut artinya Berkelahi
Gembul artinya Lahap
Genep artinya Enam
Gentos artinya Ganti
Gepok artinya Tumpuk
Gering artinya Sakit
Gero / Ngageroan artinya Panggil / Memanggil
Geter artinya Getar
Getih artinya Darah
Getok artinya Jitak
Getol artinya Rajin
Geugeut artinya Sayang
Geulang artinya Gelang
Geuleuh artinya Jijik
Geulis artinya Jelita
Geumpeur artinya Gugup
Geuneuk artinya Lebam
Geunjleung artinya Tersiar
Geutah artinya Getah
Gigir artinya Sebelah / Samping
Gimir artinya Jerih
Girimis artinya Gerimis
Gitek artinya Goyang
Giwang artinya Anting
Godog artinya Rebus
Gogog artinya An-jing
Gohgoy artinya Batuk
Goreng artinya Jelek
Gorobag artinya Gerobak
Gugah artinya Bangun Tidur
Gugunungan artinya Bukit
Gugusi artinya Gusi
Guguyon artinya Humor
Guha artinya Goa
Gula artinya Gula
Guludug artinya Guntur
Gumbira artinya Gembira / Girang
Gumilang artinya Gemilang
Gumujeng artinya Ketawa
Gundam artinya Gigau
Gurilap artinya Gemerlap

H
Halabhab artinya Dahaga / Haus
Halimpu artinya Merdu
Halimun artinya Kabut
Halis artinya Alis
Halodo artinya Musim kering
Halu artinya Alu
Hambar artinya Tawar
Hampang artinya Ringan
Hampas artinya Ampas
Hamperu artinya Empedu
Hampura artinya Maaf
Hanaang artinya Dahaga / Haus
Handap artinya Bawah / Rendah
Haneut artinya Hangat
Hanjakal artinya Menyayangkan
Hanjelu artinya Sesal
Hanyir artinya Amis
Hapa artinya Hampa
Hapunten artinya Mohon maaf
Harangasu artinya Jelaga
Haratis artinya Gratis
Harep artinya Harap
Hareudang artinya Gerah
Hareup artinya Depan
Harewos artinya Bisik
Hariring artinya Dendang
Hariwang artinya Cemas
Harkat artinya Martabat
Harti artinya Arti
Hartos artinya Arti
Haseum artinya Asam (rasa)
Haseup artinya Asap
Haur artinya Bambu
Hawek artinya Loba
Hayam artinya Ayam
Hayang artinya Mau / Kepingin
Hayu artinya Ayo / Mari
Héés artinya Tidur
Héjo artinya Hijau
Hémeng artinya Heran
Hérang artinya Bening / Jernih
Hésé artinya Susah
Henteu artinya Tidak akan
Heueuh artinya Iya
Heubeul artinya Dahulu
Heulang artinya Elang
Heuleut artinya Saat
Heureut artinya Menyempit
Heureuy artinya Gurau
Hideng artinya Rajin
Hidep artinya Kamu
Hideung / Hideung Lestreng artinya Hitam / Hitam Legam
Hieum artinya Rindang
Hiji artinya Satu
Hilap artinya Lupa
Hileud artinya Ulat
Hilik artinya Awas
Hilir artinya Ilir
Hipu artinya Empuk / Lunak
Hirup artinya Hidup
Hitut artinya Kentut
Honcéwang artinya Bimbang
Horéam artinya Malas
Hoyong artinya Mau / Ingin
Hu ut artinya Gabah
Hudang artinya Bangun Tidur / Bangkit
Huis artinya Uban
Hujan artinya Hujan
Hulu artinya Kepala
Huma artinya Ladang
Huntu (kasar) artinya Gigi
Hurang artinya Udang
Hurung artinya Nyala
Hutang artinya Utang
Hyang / Sanghyang artinya Dewa

I
Ibak artinya Mandi
Iber artinya Kabar
Ibing artinya Menari
Ibu artinya Ibu
Ibun artinya Embun
Ical artinya Jual
Ical artinya Hilang
Icip artinya Cicip
Idek artinya Didekatkan
Ieu artinya Ini
Iga artinya Rusuk
Igel artinya Menari
Ijid artinya Jijik
Ilahar artinya Normal
Imah artinya Rumah
Imbit artinya Pantat
Impleng artinya Membayangkan
Imut artinya Senyum
Incer artinya Incar
Incok artinya Encok
Incu artinya Cucu
Indit artinya Pergi
Indung artinya Ibu
Inget artinya Ingat
Inggis artinya Gelisah
Ingkab artinya Ketiak / Ketek
Ingkig artinya Pergi meninggalkan
Ingon artinya Ternak
Injeum artinya Pinjam
Injuk artinya Ijuk
Inohong artinya Tokoh
Inteun artinya Intan
Ipis artinya Tipis
Iraha artinya Kapan
Irong artinya Lihat
Irung artinya Hidung
Ised artinya Geser
Isin artinya Malu
Isténan artinya Memperhatikan
Isteri artinya Wanita / Perempuan
Isuk artinya Besok
Isuk artinya Pagi
Isukan artinya Besok
Isuk-isuk artinya Pagi-pagi
Istrénan artinya lantik
Itu artinya Itu
Itung artinya Hitung
Iuh artinya Teduh
Iwal artinya Kecuali

J
Jaga artinya Kelak
Jagjag artinya Sehat
Jagong artinya Jagung
Jail artinya Jahil
Jajaka artinya Jejaka / Pemuda
Jajatén artinya Ilmu Kesaktian
Jalma artinya Manusia/orang
Jalmi artinya Manusia/orang
Jalu artinya Jantan
Jampana artinya Joli
Jampé artinya Mantera
Janari artinya Pagi Buta
Jandéla artinya Jendela
Jangar artinya Pusing
Janggot artinya Janggut
Jangjang artinya Sayap
Jangji artinya Janji
Jangkorang artinya Tinggi Kurus
Jangkrik artinya Jangkrik
Jangkung artinya Tinggi (ukuran tubuh)
Janten artinya Jadi
Japati artinya Merpati
Jaram artinya Kuman
Jarhiji artinya Jari Manis
Jarum artinya Jarum
Jauh artinya Jauh
Jawér artinya Janger Ayam
Jempling artinya Sepi / Sunyi
Jempol artinya Ibu Jari
Jenengan artinya Nama
Jero artinya Dalam
Jeung artinya Dan / Dan
Jibreg artinya Basah Kuyup
Jiga artinya Seperti
Jilid artinya Jilid
Jiwa artinya Jiwa
Jugjug artinya Tuju
Jujuluk artinya Gelar
Jujur artinya Jujur
Jumblah artinya Jumlah
Jumpalit artinya Salto
Jungkrang artinya Jurang
Juntrung artinya Menjadi
Juragan artinya Tuan
Juralit artinya Salto
Jurig artinya Hantu
Juru artinya Sudut

K
Ka artinya Ke
Ka Dieu artinya Ke Sini
Ka Ditu artinya Ke sana
Kabéh artinya Semua
Kabentar artinya Tersambar
Kabiri artinya Kebiri
Kabogoh artinya Kekasih
Kaca artinya Halaman (buku)
Kacida artinya Amat Sangat
Kadé artinya Awas
Kadék artinya Sambit
Kadongdong artinya Kedongdong
Kadongkapan artinya Kedatangan
Kaduhung artinya Menyesal
Kaén artinya Kain
Kagoda artinya Tergoda
Kagungan artinya Punya
Kahatur artinya Kepada
Kai artinya Kayu
Kajabi artinya Kecuali
Kajajadén artinya Jejadian (mahluk jadi-jadian)
Kakandungan artinya Hamil
Kalangkang artinya Bayangan
Kalapa artinya Kelapa
Kaléci artinya kelereng
Kaléng artinya Aping
Kalér artinya Utara
Kalih artinya Juga
Kalong artinya Kelelawar
Kamar artinya Kamar
Kamari artinya Kemarin
Kampak artinya Kapak
Kampungan artinya Norak
Kandel artinya Tebal
Kanggo artinya Untuk
Kangkalung artinya Kalung
Kanyaho artinya Pengetahuan
Kaos Sangsang artinya Singlet
Kaping / Ping artinya Tanggal
Kapungkur artinya Dahulu
Kaput artinya Jahit
Karang artinya Tahi Lalat
Karaton artinya Istana
Kareueut artinya Manis Sekali
Kareunang artinya Gerah
Karunya artinya Kasian / Iba
Kasetrum artinya Tersengat Listrik
Kasuat-suat artinya Teringat-ingat
Katél artinya Wajan
Katuhu artinya Kanan
Kaula artinya Saya
Kawas artinya Seperti
Kawasa artinya Kuasa
Kawentar artinya Mashur
Kawih artinya Lagu
Kawilang artinya Terbilang
Kawit artinya Berasal
Kawon artinya Kalah
Kawung artinya Enau
Kayas artinya Merah Muda / Pink
Kéok artinya Kalah
Kérék artinya Mendengkur
Kélék artinya Ketiak
Késang artinya keringat
Kéjo artinya nasi
Kénca artinya Kiri
Kénging artinya Dapat
Kedul artinya Pemalas
Kebon artinya Kebun
Kecap artinya Kalimat
Kelenci artinya Kelinci
Kelir artinya Warna / Corak
Kembang artinya Bunga
Kempel artinya Kumpul
Kempelan artinya Perkumpulan
Kentel artinya Kental
Kenténg artinya Genteng
Kenyed artinya Hentak
Kenyot artinya Isap
Kerekeb artinya Terkam
Kerepus artinya Topi
Keretas artinya Kertas
Kersa artinya Mau / Sanggup
Kesed artinya Sepet / Sepat
Keuheul artinya Jengkel / Geram
Keukeuh artinya Memaksa
Keukeup artinya Peluk
Keuneung artinya Tumit
Keupeul artinya Genggam
Keureut artinya Iris
Keusik artinya Pasir
Keuyeup artinya Kepiting Sawah
Kiat artinya Kuat
Kiceup artinya Kedip
Kidul artinya Selatan
Kieu artinya Begini
Kiih artinya Kencing
Kila-kila artinya Tanda-tanda
Kinca artinya Cairan gula aren
Kinten artinya Kira
Kinten-kinten artinya Kira-kira
Kintun artinya Kirim
Kirang artinya Kurang
Kiridit artinya Kredit
Kirik artinya Anak ******
Kiripik artinya Keripik
Kiruh artinya Keruh
Kitu artinya Begitu / Demikian
Kiwa artinya Kiri
Kiwari artinya Sekarang
Kiwari artinya Kini
Kobok artinya Memasukan Tangan
Kocéak artinya Jerit
Kojor artinya Meninggal / Mati
Kolor artinya Celana Dalam
Kolot artinya Tua
Komo artinya Apa Lagi
Konci artinya Kunci
Konéng artinya Kuning / Kunyit
Kongkorong artinya Kalung
Koréd artinya Kais
Korét artinya Pelit / Kikir
Korong artinya Upil
Koropak artinya Bagian Dari
Koropok artinya Berlubang
Koropos artinya Keropos
Korsi artinya Kursi
Kosok artinya Gosok
Ku artinya Oleh
Kuar artinya Anak Kutu Rambut
Kuciwa artinya Kecewa
Kudu artinya Harus
Kuéh artinya Kue
Kukupu artinya Kupu-kupu
Kulah artinya Kolam
Kulambu artinya Kelambu
Kulawarga artinya Keluarga
Kulawargi artinya Keluarga
Kulem artinya Tidur
Kulon artinya Barat
Kulub artinya Rebus
Kulutus artinya Gerutu
Kumaha artinya Bagaiman
Kumbah artinya Cuci
Kumeli artinya Kentang
Kumis artinya Kumis
Kunaon artinya Kenapa
Kuncén artinya Juru kunci
Kunyit artinya Jawawut
Kunyuk artinya Kera
Kuping artinya Dengar
Kurang artinya Kurang
Kuring artinya Saya
Kuris artinya Cacar
Kuru artinya Kurus
Kurung artinya Kandang Burung
Kurupuk artinya Kerupuk
Kusir artinya Kusir
Kusumah artinya Kesuma
Kutang artinya Bra
Kuya artinya Kura-kura

L
Laat artinya Telat
Lada artinya Pedas
Lahan artinya Tanah
Lain artinya Bukan
Lajeng artinya Kemudian / Selanjutnya
Laki Rabi artinya Suami Istri
Lalab artinya Lalap
Lalaki artinya Laki-laki
Laleur artinya Lalat
Lali artinya Lupa
Laluasa artinya Leluasa
Lambar artinya Lembar
Lambey artinya Bibir
Lami artinya Lama
Lamokot artinya Belepotan
Lamot artinya Jilat
Lampah artinya Jalan yang ditempuh
Lamping artinya Pinggir Gunur
Lampuyang artinya Lempuyang
Lamun artinya Jika / Bila
Lana artinya Abadi
Lanceuk artinya Kakak
Lancingan artinya Celana
Landong artinya Obat
Langgam artinya Lagu
Langit artinya Langit
Langki artinya Langka
Langkung artinya Lebih
Langlang, ngalanglang artinya Langlang, melanglang
Langlayangan artinya Layang-layang
Lantaran artinya Karena
Lantera artinya Lentera
Lauk artinya Ikan
Laun artinya Lambat
Lawas artinya Lama
Lawon artinya Kain
Layad / Layat artinya Jenguk
Layeut artinya Selalu Bersama
Layon artinya Kain
Layung artinya Lembayung
Lééh artinya Mencair
Lélépén artinya Cincin
Léngkah artinya Langkah
Léngoh artinya Tidak Bawa Apa-apa
Léntah artinya Lintah
Léot artinya Setrika
Lénglang artinya CerahLebar artinya Sayang
Lékéték artinya Gelitik
Lésot artinya Lepas
Létah artinya Lidah
Létak artinya Jilat
Létoy artinya Lemah
Lebet artinyaMasuk
Lebu artinya Abu Gosok
Ledis artinya Habis tidak tersisa
Lega artinya Lebar / Luas
Lekoh artinya Kental (kopi)
Leleson artinya Istirahat
Lemah Cai artinya Tanah Air
Lembur artinya Desa / Kampung
Lemes artinya Halus
Lempeng artinya Lurus
Lepat artinya Salah
Leres artinya Benar / Betul
Leuit artinya Lumbung
Leuleus artinya Lemas
Leumeung artinya Lemang
Leumpang artinya Jalan
Leungeun artinya Tangan
Leungit artinya Hilang / Lenyap
Leupeut artinya Lontong
Leutak artinya Lumpur
Leutik artinya Kecil
Leuweung artinya Hutan
Leuweung Geledegan artinya Hutan Rimba
Leuwi artinya Kolam Pemandian
Leuwi artinya Lubuk
Leuwih artinya Lebih
Liang artinya Lobang
Liat artinya Alot
Lieuk artinya Toleh
Lieur artinya Pusing
Lila artinya Lama
Lilir artinya Bangun Tidur
Lima artinya Lima
Limpeuran artinya Lupa / Pelupa
Lindeuk artinya Jinak
Linggih artinya Tinggal / Berdiam di / Duduk
Lini artinya Gempa
Lintuh artinya Gemuk
Lisa artinya Telur Kutu Rambut
Lisung artinya Alu
Loba artinya Banyak
Loncéng artinya Bel
Lodaya artinya Harimau
Loket artinya Dompet
Lolong artinya Buta
Lomari artinya Lemari
Londok artinya Bunglon
Longok artinya Kunjung
Losin artinya Lusin
Ludes artinya Habis tidak tersisa
Ludeung artinya Berani
Luhung artinya Tinggi (derajat)
Luhur artinya Tinggi / Atas
Luhureun artinya Diatas
Lukut artinya Lumut
Lumangsung artinya Terjadi
Lumpat artinya Lari
Luncat artinya Loncat
Lungguh artinya Pendiam
Lungsur artinya Turun

M
Madu artinya Madu
Maéhan artinya Membunuh
Maenya artinya Masa
Mahiwal artinya Janggal / Tidak Mungkin
Majeng artinya Maju
Maksad artinya Maksud / Hasrat
Makuta artinya Mahkota
Maléngpéng artinya Lempar Batu
Males artinya Malas
Maling artinya Pencuri
Mamang artinya Paman
Mana artinya Mana
Manah artinya Hati
Manawi artinya Barangkali / Jika
Mandi artinya Mandi
Manéh artinya Kamu / Engkau
Manéhna artinya Dia / Ia
Mangga artinya Silakan
Manggu artinya Manggis
Manggul artinya Pikul
Mangkukna artinya Kemarin Lusa
Mangrupa artinya Berupa
Mangsa artinya Saat
Mangsi artinya Tinta
Mantep artinya Mantap
Manuk artinya Burung
Maot artinya Meninggal dunia
Margi artinya Karena
Masang artinya Pasang
Masih artinya Masih
Mastaka artinya Kepala
Matak artinya Membuat / Akan
Matang artinya Seimbang
Maténi artinya Membunuh
Maung artinya Harimau
Mayit artinya Mayat
Méncrang artinya Berkilau
Méngkol artinya Belok
Méngpar artinya Lempar
Ménta artinya Minta
Méong artinya Harimau
Mésér artinya Membeli
Medit artinya Kikir
Melak artinya TanamMeri artinya Itik
Meri artinya Bebek
Metot artinya Tarik
Meumpeun artinya Menutup Mata
Meunang artinya Menang
Miceun artinya Buang
Miéling artinya Mengenang
Milu artinya Ikut
Mimiti artinya Mulai
Minantu artinya Menantu
Mindeng artinya Sering / Kerap
Mios artinya Berangkat / Pergi
Mitoha artinya Mertua
Modol artinya Beol
Mojang artinya Gadis / Perempuan
Molélél artinya Asin Sekali
Moncorong artinya Terik (matahari)
Mondok artinya Inap / Tidur
Mongkléng artinya Gulita
Monyét artinya Kera
Moro artinya Buru
Motékar artinya Kreatip
Muhun artinya Iya
Muka artinya Buka
Mulih artinya Pulang
Mumuncangan artinya Mata Kaki
Muncrat artinya Mancur
Munding artinya Kerbau
Mung artinya Cuma / Hanya
Munggaran artinya Pertama
Murag artinya Jatuh
Murangkalih artinya Anak Kecil
Muriang artinya Demam
Muringkak artinya Merinding
Mutu artinya Ulekan
Mutuskeun artinya Memutuskan

N
Naék artinya Naik
Namba artinya Menimba
Nam artinya Nama
Namung artinya Tetapi
Nangkarak artinya Terlentang
Nangkring artinya Mejeng / Nongkrong
Nangkuban artinya Telungkup
Nangtung artinya Berdiri
Naon artinya Apa
Narpati artinya Raja
Nawis artinya Menawar
Néné artinya Nenek
Nérékél artinya Panjat
Neda artinya Makan
Nembé artinya Barusan / Baru saja
Ngabolékérkeun artinya Membuka Rahasia
Ngadeg artinya Berdiri
Ngadégdég artinya Menggigil
Ngadegkeun artinya Mendirikan
Ngagaléong artinya Oleng
Ngagéol artinya Bergoyang
Ngagitek artinya Menari
Ngahodhod artinya Menggigil
Ngalamun artinya Melamun
Ngalangkung artinya Lewat
Ngapung artinya Terbang
Ngaran artinya Nama
Ngarasa artinya Merasa
Ngareuah-reuah artinya Menyemarakan
Ngarogahala artinya Membunuh
Ngawitan artinya Mulai
Ngenaan artinya Mengenai
Ngendong artinya Menginap
Ngeunah artinya Ngeunah
Ngijih artinya Musim hujan
Ngimpleng artinya Mengingat
Nginum artinya Minum
Ngomong artinya Bicara
Ngora artinya Muda
Ngorondang artinya Merangkap
Nincak artinya Injak
Nikah artinya Kawin
Ningal artinya Lihat / Melihat
Nini artinya Nenek
Notog artinya Meluncur
Notog artinya Todong
Nuju artinya Sedang
Numpak artinya Menaiki
Nyaah artinya Sayang
Nyaéta artinya Yaitu / Ialah
Nyaho artinya Tahu
Nyakclak artinya Titik Air
Nyalukan artinya Panggil / Memanggil
Nyambat artinya Memanggil
Nyangkrung artinya Menggenang
Nyangsang artinya Tersangkut
Nyaram artinya Melarang
Nyarék artinya Melarang
Nyarios artinya Bicara
Nyéré artinya Lidi
Nyeri artinya Sakit
Nyeuneu artinya Berapiartinyaapi
Nyeureud artinya Menyengat (lebah)
Nyeuseuh artinya Mencuci Baju
Nyiksenan artinya Menyaksikan
Nyiruan artinya Lebah
Nyiwit artinya Cubit
Nyongcolang artinya Terbaik
Nyumput artinya Sembunyi
Nyuruput artinya Meminum / Seruput

O
Ogé artinya Juga
Ogo artinya Manja
Olo-olo artinya Kolokan
Olok artinya Kebanyakan
Ombak artinya Gelombang
Ondang artinya Undang
Ondangan artinya Undangan
Ongkoh artinya Katanya
Ongkos artinya Tarip
Opat artinya Empat
Oray artinya Ular
Orok artinya Bayi

P
Pacabakan artinya Pegangan / Pekerjaan
Pacilingan artinya WC di atas kolam
Pacul artinya Cangkul
Padaharan artinya Perut
Paéh artinya Meninggal / Mati
Pagéto artinya Besok Lusa
Pahatu artinya Piatu
Pahatu Lalis artinya Yatim piatu
Pait artinya Pahit
Pajaratan artinya Kuburan
Pakarangan artinya Halaman rumah
Paké artinya Pakai
Palangkakan artinya Selangkangan
Palastik artinya Plastik
Palay artinya Mau
Palid artinya Hanyut
Paling artinya Curi
Palu artinya Palu / Martil
Pamajikan artinya Isteri
Pamaréntah artinya Pemerintah
Pameget artinya Laki-laki
Pameunteu artinya Wajah
Panangan artinya Tangan
Panata Harta artinya Bendahara
Panceg artinya Teguh
Pancén artinya Tugas
Paneunggeul artinya Pemukul
Pangambung artinya Hidung
Pangantén artinya Pengantin
Pangaos artinya Harga
Panitik artinya Penitih
Panon artinya Mata
Panonpoé artinya Matahari
Panto artinya Pintu
Pantrang artinya Tak pernah
Panyawat artinya Penyakit
Paok artinya Curi
Papada artinya Sesama
Papah artinya Jalan
Papatong artinya Capung
Papay artinya Telusuri
Papendak artinya Bertemu
Parabot artinya Peralatan
Paranti artinya Untuk (kegunaan)
Parantos artinya Sudah
Paras artinya Cukur
Parawan artinya Gadis / Perawan
Pareum artinya Padam
Paria artinya Pare
Parin artinya Serah / Memberikan
Parung artinya Jeram
Pasagi artinya Persegi
Pasanggiri artinya Lomba
Paséa artinya Bertengkar
Pasini artinya Janji
Pasir artinya Bukit
Pasisian artinya Kota Pinggiran
Patali artinya Berkaitan
Patlot artinya Pensil
Patuangan artinya Perut
Patut artinya Tampang
Pawon artinya Dapur
Payun artinya Depan
Péngkol / Mengkol artinya Belok / Membelok
Péengkolan artinya Belokan
Pék artinya Silakan
Pélor artinya Peluru
Péot artinya KurusPecut artinya Cambuk
Péngpar artinya Larikan ke sebelah
Pésak artinya Saku
Pésék artinya Kupas
Pésér artinya Beli
Péso artinya Pisau
Pestol artinya Pisto
Pedes artinya Lada
Pegék artinya Pesek
Pelak artinya Tanam / Menanam
Pelem artinya Gurih
Pelesir artinya Piknik
Pelong artinya Tatap
Pendak artinya Bertemu
Pengker artinya Belakang
Percanten artinya Percaya
Perhatosan artinya Perhatian
Perkara artinya Hal / Perihal
Perkawis artinya Hal / Perihal
Persaben artinya Tukang Minta-minta
Peryogi artinya Perlu
Peuncit artinya Gorok
Peunteun artinya Nilai
Peura artinya Serak / Parau
Peureum artinya Pejam
Peureut artinya Peras
Peurah artinya Bisa Ular
Peurih artinya Pedih
Peuting artinya Malam
Peuyeum artinya Tape
Pi artinya Bakal
Pias artinya Pudar
Piceun artinya Buang
Pidang artinya Menampilkan
Piding artinya Sekat
Piit artinya Pipit
Pikeun artinya Untuk / Teruntuk
Pilari artinya Cari
Pilih artinya Memilih
Pinarep artinya Payudara
Pingping artinya Paha
Pingpong artinya Tenis Meja
Pinton artinya Tayang
Pinter artinya Pintar
Pipir artinya Samping Rumah
Pirak artinya Cerai
Piraku artinya Masa
Pireu artinya Bisu
Pisan artinya Sekali / Amat / Sangat
Poé artinya Hari
Poé artinya Jemur
Poék artinya Gelap
Poho artinya Lupa
Pondok artinya Pendek
Pribados artinya Pribadi / Saya Sendiri
Pribumi artinya Tuan rumah
Pulisi artinya Polisi
Pulpen artinya Ballpoin
Pun Buang artinya Ibu
Punten artinya Maaf / Permisi
Pupuhu artinya Pemimpin/Ketua
Pupus artinya Meninggal dunia/mati
Pupus artinya Meninggal dunia
Pupus artinya Hapus
Purun artinya Jadi artinya Jadi
Purunyus artinya Genit
Puseur artinya Tengah
Putra artinya Anak

R
Rada artinya Agak
Ragaji artinya Gergaji
Ragrag artinya Jatuh
Raheut artinya Luka
Rahul artinya Bohong
Rahul artinya Bohong
Rajin artinya Giat
Raka artinya Kakak
Raket artinya Intim
Raksukan artinya Baju / Pakaian
Rama artinya Bapak
Rambut artinya Rambut
Rame artinya Ramai
Ramo artinya Jari
Rampak artinya Gabung / Bersama-sama
Rampung artinya Beres
Rampus artinya Rakus
Ranca artinya Rawa
Rancucut artinya Basah Kuyup
Randa artinya Janda
Randa Bengsrat artinya Janda Kembang
Ranggeum artinya Cengkram
Rangu artinya Renyah
Raos artinya Enak
Raraosan artinya Perasaan
Raray artinya Wajah / Muka
Rawayan artinya Jembatan
Réang artinya Riuh
Récéh artinya Uang Kecil
Réhé artinya Rese
Réncang artinya Teman
Réngsé artinya Selesai
Répéh artinya Hening
Regot artinya Seruput
Rengkog artinya Berhenti Tiba-tiba
Rengkuh artinya Hormat
Reueuk artinya Awan
Reueus artinya Bangga
Reuma artinya Jari
Reuneuh artinya Hamil
Reungit artinya Nyamuk
Reuwas artinya Terkejut
Rewog artinya Lahap
Reyod artinya Reot
Rikrik artinya Hemat
Ringkes artinya Ringkas
Ringkid artinya Bawa
Ririwa artinya Hantu
Rohangan artinya Ruangan
Rompo artinya Jompo / Renta
Rorompok artinya Rumah
Ruhay artinya Bara Api
Ruksak artinya Rusak
Rumaos artinya Merasa
Rumbah artinya Kumis
Rungsing artinya Ruwet
Runtah artinya Sampah
Rupa artinya Macam / jenis
Rupa-rupa artinya Aneka
Rupi artinya Macam/jenis
Rusiah artinya Rahasia
Rusuh artinya Terburu-buru

S
Sabalikna artinya Sebaliknya
Sabaraha artinya Berapa
Sabet artinya Sambit
Sadaya artinya Semua
Sadérék artinya Saudara
Sae artinya Bagus
Saeutik artinya Sedikit
Saha artinya Siapa
Sajabina artinya Kecil
Sakalor artinya Ayan
Saladah artinya Seladah
Salaki artinya Suami
Salapan artinya Sembilan
Salatu artinya Uban
Salawé artinya Dua Puluh Lima
Salempang artinya Kuatir
Salira (awak) artinya Badan
Samak artinya Tikar
Sambel artinya Sambal
Sami artinya Sama
Sampak artinya Sudah Ada
Sampéan artinya Kaki
Sampeur artinya Ajak
Sampurasun artinya Permisi
Sanés artinya Bukan
Sanggem artinya Sanggup
Sangka artinya Duga
Sangki artinya Duga
Sapagodos artinya Setuju
Sapalih artinya Sebagian
Sapatu artinya Sepatu
Sapertos artinya Seperti
Saprak artinya Semenjak
Sapuluh artinya Sepuluh
Sarakah artinya Tamak / Serakah
Saré artinya Tidur
Sarébu artinya Seribu
Sareng artinya Dan / Dengan
Sarimbit artinya Sekeluarga
Sarua artinya Sama
Sarupaning artinya Semacam
Sasab artinya Tersesat
Sasak artinya Jembatan
Sasapu artinya Menyapu
Sasih artinya Bulan
Satia artinya Setia
Sato artinya Binatang
Saung artinya Gubuk
Saur artinya Kata
Sawang artinya Bayang
Sawaréh artinya Sebagian
Sayang artinya Sarang
Sayogi artinya Sedia
Séép artinya Habis
Séjén artinya Lainnya
Sérén artinya Serah
Sérab artinya Silau
Sésa artinya Sisa
Sémah artinya Tamu
Sebat artinya Sebut
Segut artinya Semangat
Selap artinya Sisip
Sendal artinya Sendal
Sentak artinya Gertak / Hardik
Sepén artinya Kamar tidur
Sepuh artinya Tua
Serat artinya Surat
Sering artinya Kerap
Sesah artinya Susah
Seubeuh artinya Kenyang
Seueur artinya Banyak
Seukeut artinya Tajam
Seuneu artinya Api
Seungit artinya Wangi / Harum
Seupah artinya Sepah / Ampas
Seupan artinya Kukus
Seureud artinya Sengat
Seureuh artinya Sirih
seuri artinya Senyum / Tertawa
Seuseup artinya Hisap
Sia (kasar) artinya Kamu
Siang artinya Siang
Sieun artinya Takut
Siga artinya Seperti
Sihung artinya Taring
Siki artinya Biji
Siluman artinya Hantu
Simeut artinya Belalang
Simpang artinya Mampir
Simpé artinya Sunyi
Simpen artinya Simpan
Sinareng artinya Dengan
Sindang artinya Mampir
Sirah artinya Kepala
Siram artinya Mandi
Sireum artinya Semut
Sirik artinya Iri
Situ artinya Telaga / Danau
Soak artinya Kaget
Soang artinya Angsa
Sobat artinya Sahabat
Soca artinya Mata
Sologoto artinya Ceroboh
Solokan artinya Parit
Soméah artinya Ramah-tamah
Sono artinya Rindu
Sonten artinya Sore
Sora artinya Suara
Sowéh artinya Sobek
Sowék artinya Sobek
Suan artinya Keponakan
Sugan artinya Jika
Suku artinya Kaki
Sumanget artinya Semangat
Sumping artinya Datang / Tiba
Sumuhun artinya Iya betul
Sungut artinya Mulut
Supa artinya Jamur
Supata artinya Sumpah
Surak artinya Sorak
Sureum artinya Kabur
Susu artinya Payudara
Susukan artinya Sungai

T
Taar artinya Dahi / Jidat
Tabuh artinya Jam
Tajug artinya Surau
Taktak artinya Pundak
Talaga artinya Telaga / Danau
Taliti artinya Cermat
Tambelar artinya Durhaka
Tambih artinya Tambah
Tamper artinya Endap
Tampik artinya Tolak
Tampiling artinya Tampar
Tamu artinya Tamu
Taneuh artinya Tanah
Tanggara artinya Kabar
Tanggay artinya Kuku
Tangkal artinya Pohon
Tangkeup artinya Rangkul
Tangkub artinya Tengkurap
Tanpadaksa artinya Cacat
Tapak artinya Jejak
Tarajé artinya Tangga Bambu
Taraju artinya Bahu
Tarang artinya Jidat / Dahi
Tarékah artinya Usaha
Tarik artinya Keras (suara)
Tarik artinya Cepat (lari)
Taros artinya Tanya
Tarumpah artinya Sandal
Tatamu artinya Tamu
Tatangga / Tatanggi artinya Tetangga
Tatih artinya Berdiri
Tatu artinya Luka
Taun artinya Tahun
Taun artinya Tahun
Tawis artinya Tanda (tangan)
Téang artinya Cari
Téhel artinya Tegel
Téké artinya Jitak
Tebih artinya Jauh
Tegal artinya Lapang
Tegalan artinya Tanah Lapang
Ténjo artinya Lihat
Téré artinya Tiri
Tétéh artinya Kakak perempuan
Tembang artinya Lagu
Tembong artinya Kelihatan
Tempo artinya Lihat
Tengek artinya Leher
Tengen artinya Kanan
Tengtrem artinya Damai
Tepang artinya Jumpa
Tepas artinya Teras
Tepung artinya Jumpa
Terang artinya Tau
Teras artinya Kemudian
Teu artinya Tidak
Teuas artinya Keras
Teuing artinya Tidak Tau
Teuleum artinya Selam
Teuneung artinya Berani
Teunggeul artinya Pukul
Ti artinya Dari
Tiasa artinya Bisa
Tihang artinya Tiang
Tiis artinya Dingin
Tijalikeuh artinya Terpeleset
Tikoro artinya Tenggorokan
Tilar Dunya artinya Meninggal dunia
Tilas artinya Bekas
Tilik artinya Teliti
Tilu artinya Tiga
Timanten artinya Dari Mana
Timburu artinya Cemburu
Tincak artinya Injak
Tinggal artinya Lihat
Tipung artinya Tepung
Tiris artinya Dingin (suhu udara)
Tisaprak artinya Sejak / Semenjak
Tisolédat artinya Terpeleset
Titadi artinya Dari Tadi
Tiwu artinya Tebu
Tojos artinya Tusuk
Tonggoh artinya Tempat di atas
Tonggong artinya Punggung
Torék artinya Tuli
Torowongan artinya Terowongan
Tuang artinya Makan
Tuar artinya Tebang
Tubruk artinya Tabrak
Tujuh artinya Tujuh
Tukang artinya Belakang
Tulale artinya Belalai
Tulung artinya Tolong
Tumbak artinya Tombak
Tumbila artinya Kutu Busuk
Tunduh artinya Kantuk….Mengantuk
Tundung artinya Usir
Tunggara artinya Sedih / Merana
Tungtung artinya Ujung
Tutung artinya Hangus
Tuur artinya Lutut / Dengkul

U
Ucing artinya Kucing
Udag artinya Kejar
Udur artinya Sakit
Ulah artinya Jangan
Ulem artinya Undang
Ulin artinya Main
Umur artinya Usia
Unggal artinya Tiap
Unggeuk artinya Manggut
Ungkluk artinya WTS
Uninga artinya Tau
Upami artinya Jika
Urang artinya Saya
Urut artinya Bekas
Usik artinya Gerak
Utami artinya Utama
Uyah artinya Garam

W
Wadul artinya Bohong
Wahangan artinya Sungai / Kali
Waja artinya Baja
Waktos artinya Waktu
Walagri artinya Sehat
Waler artinya Jawab
Walirang artinya Belerang
Walungan artinya Sungai
Waluya artinya Sehat
Wanara artinya Mo-nyet
Wanci artinya Waktu
Wangsul artinya Pulang
Wangun artinya Bangun
Wani artinya Berani
Wanoh artinya Kenal
Wanoja artinya Gadis / Remaja
Wantun artinya Sanggup
Waos artinya Gigi
Waragad artinya Biaya
Wareg artinya Kenyang
Warsi artinya Tahun
Wartos artinya Warta
Waruga artinya Badan
Wasta artinya Nama
Wasuh artinya Cuci
Watek artinya Watak
Wates artinya Batas
Wawacan artinya Legenda
Wawar artinya Memberi Kabar
Wawasan artinya Hikayat
Wawuh artinya Kenal
Wayah artinya Waktu
Wedak artinya Bedak
Weduk artinya Kebal
Wegah artinya Enggan
Welas artinya Sayang
Wengi artinya Malam
Wetan artinya Timur
Wetis artinya Betis
Weuteuh artinya Baru
Widang artinya Bidang
Widi artinya Ijin
Wijaksana artinya Bijaksana
Wilangan artinya Bilangan
Wilujeng artinya Selamat
Wilujeng Enjing artinya Selamat Pagi
Wilujeng Siang artinya Selamat Siang
Wilujeng Sonten artinya Selamat Sore
Wilujeng Wengi artinya Selamat Malam
Winojakrama artinya Lomba
Wios artinya Biar
Wungkul artinya Hanya / saja
Wuruk artinya Mengajar
Wuwung artinya Atap

Y
Yén artinya Bahwa
Yuswa artinya Usia

Demikian kamus besar bahasa sunda - Indonesia paling lengkap yang terangkum dari berbagai referensi termasuk ucapan kata nenek moyang urang sunda zaman dahulu. Melalui terjemah Indonesia Sunda diharapkan kita dapat terus melestarikan budaya dengan mengerti filsafat arti di dalamnya.
Anda juga dapat membaca tulisan lain yang menarik terkait pepatah sunda dan selain itu tulisan tentang kamus istilah bahasa Malaysia online pada web blog pribadi aswan ini.

Info Penting Update Harga Jual Pom Mini 

Harga Pom Mini

Sparepart alat-alat pom mini digital 

Makalah Dalil Keutamaan Memakmurkan Masjid Takmir Mesjid

Makalah berikut tentang Makalah Dalil Keutamaan Memakmurkan Masjid Takmir Mesjid Kajian Takmir Masjid disampaikan di Mesjid Assalam Tahun 2021 :

Keutamaan masjid dibandingkan tempat yang lainnya

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu’anhu- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

Keutamaan membangun masjid ikhlas karena Allah

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ عُثْمَانِ بْنَ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

Dari Utsman bin Affan -radhiyallahu’anhu- dia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

Tidak boleh membangun masjid di tanah pekuburan

Imam Muslim meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّوَرَ أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari ‘Aisyah -radhiyallahu’anha- bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya mereka itu apabila di antara mereka terdapat orang yang soleh yang meninggal maka mereka pun membangun di atas kuburnya sebuah masjid/tempat ibadah dan mereka memasang di dalamnya gambar-gambar untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

Tidak boleh menyerupai Yahudi dan Nasrani

Imam Muslim meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Dari ‘Aisyah -radhiyallahu’anha- dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ketika beliau sedang menderita sakit yang membuatnya tidak bisa bangun -menjelang wafat, pen-, “Allah melaknat Yahudi dan Nasrani; mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

Larangan menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat ibadah

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ جُنْدَبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

Dari Jundab -radhiyallahu’anhu-, dia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda lima hari sebelum beliau meninggal, “Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah bahwa aku tidak akan menjadikan seorang pun dari kalian sebagai kekasihku, karena sesungguhnya Allah ta’ala telah menjadikan aku sebagai kekasih-Nya sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya. Kalau seandainya ku diijinkan untuk mengangkat seorang kekasih dari kalangan umatku, maka niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian biasa menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal semacam itu.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

Menjaga kebersihan masjid dari kotoran

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

Dari Anas bin Malik -radhiyallahu’anhu- dia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Berludah di masjid adalah kesalahan dan peleburnya adalah dengan menguburkannya.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

Boleh membawa anak kecil ke masjid

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنْ السُّجُودِ أَعَادَهَا

Dari Abu Qatadah al-Anshari -radhiyallahu’anhu- dia berkata; Aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengimami para sahabat sedangkan Umamah binti Abi al-’Ash -yaitu anak perempuan Zainab putri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam- berada di atas bahunya. Apabila beliau ruku’ maka beliau meletakkannya dan apabila bangkit dari sujud maka beliau mengembalikannya.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

Tidak mengganggu jama’ah yang lain dengan bau yang tak sedap

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي الثُّومَ

Dari Ibnu Umar -radhiyallahu’anhuma- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang memakan sayuran seperti ini maka janganlah dia mendekat ke masjid-masjid kami sampai baunya telah hilang.” Maksudnya adalah bawang (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

Keutamaan Memakmurkan Masjid

Definisi

Masjid ( مَسْجِد ) –dengan kasroh pada huruf jim- dalam bahasa Arab adalah isim makan (kata keterangan tempat) dari kata ( سَجَدَ – يَسْجُدُ – سُجُودًا , artinya bersujud) yang menyelisihi timbangan aslinya yaitu ( مَسْجَد ) –dengan fathah pada huruf jim-. Maka arti kata ( مَسْجِد ) adalah tempat bersujud, dan bentuk jamaknya adalah ( مَسَاجِد ). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( … وَجُعِلَتْ لِيَ اْلأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))

” … dan (seluruh permukaan) bumi ini telah dijadikan untukku sebagai tempat bersujud dan alat bersuci.” (Muttafaq ‘alaihi)

Adapun menurut istilah yang dimaksud masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir, membaca al-Qur’an dan ibadah lainnya. Dan lebih spesifik lagi yang dimaksud masjid di sini adalah tempat didirikannya shalat berjama’ah, baik ditegakkan di dalamnya shalat jum’at maupun tidak. Allah berfirman,

” … , (tetapi) janganlah kamu campuri mereka (istri-istri kamu) itu sedang kamu ber-i’tikaf dalam mesjid …” (QS. al-Baqarah: 187)

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS. al-Jin:18)

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.” (QS. al-Baqarah:114)

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menuaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. at-Taubah:18)

Adapun kata “memakmurkan” adalah salah satu arti dari sebuah kata dalam bahasa Arab yaitu ( عَمَرَ – يَعْمُرُ -عِمَارَةً ) yang juga memiliki banyak arti lain di antaranya: menghuni (mendiami), menetapi, menyembah, mengabdi (berbakti), membangun (mendirikan), mengisi, memperbaiki, mencukupi, menghidupkan, menghormati dan memelihara.

Dengan demikian, yang dimaksud “memakmurkan masjid” adalah membangun dan mendirikan masjid, mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta’ala, menghormati dan memeliharanya dengan cara membersihkannya dari kotoran-kotoran dan sampah serta memberinya wewangian.

Bentuk-bentuk Memakmurkan Masjid dan Keutamaannya

Setiap muslim (khususnya kaum laki-laki) wajib memakmurkan masjid-masjid Allah dengan berbagai ibadah dan ketaatan, karena padanya ada keutamaan. Dan Allah menyifati orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidNya sebagai orang-orang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya,

{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18]

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. at-Taubah:18)

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

سنن الترمذي ت بشار (4/ 308)

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} الآيَةَ. رواه الترمذي وقال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.

(( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله عز وجل { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر . . الآية } )) رواه الترمذي وقال : حديث حسن

“Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya serta yang lainnya. Didhaifkan oleh Syaikh al-Albani dalam Dha’if al-Jami’ no. 509). Hadits ini dha’if, tetapi maknanya benar sesuai ayat di atas.

Semua bentuk ketaatan apapun yang dilakukan di dalam masjid atau terkait dengan masjid maka hal itu termasuk bentuk memakmurkannya. Di antaranya adalah:

1. Membangun/mendirikan masjid

Membangun masjid memiliki keutamaan yang besar sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam,

(( مَنْ بَنَى مَسْجِداً يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ )) وفي رواية لمسلم: (( بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ )).

“Barangsiapa membangun masjid –karena mengharap wajah Allah- maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di dalam syurga.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dan dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafal: “rumah di dalam syurga.”

Namun keutamaan tersebut hanya bisa dicapai dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan mengharap wajah Allah sebagaimana teks hadits di atas. Meskipun masjid yang dibangun itu berukuran kecil, karena dalam hadits yang lain Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( مَنْ بَنَى ِللهِ مَسْجِداً وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ))

“Barangsiapa membangun sebuah masjid karena/untuk Allah walau seukuran sarang (kandang) burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam syurga.” (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih al-Jami’ no. 6128).

Adapun bila seseorang membangun masjid dengan tujuan ingin dipuji oleh manusia atau hanya untuk berbangga-banggaan semata maka ia tidak akan memperoleh keutamaan ini. Dan jika hal ini merajalela di tengah-tengah manusia maka itu salah satu pertanda dekatnya hari kiamat. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ»

__________

[حكم الألباني] : صحيح

“Tidaklah kiamat akan tegak sehingga manusia berbangga-banggaan dalam (membangun) masjid-masjid.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih al-Jami’ no. 7421)

2. Membersihkannya dan memberinya wewangian

Hal itu telah diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana diceritakan oleh ‘Aisyah – رضي الله عنها -,

«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ» سنن أبي داود (1/ 124)

__________

[حكم الألباني] : صحيح

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, (lalu) dibersihkan dan diberi wewangian.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah kehilangan seorang wanita atau pemuda berkulit hitam yang biasa menyapu sampah di masjid, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bertanya tentangnya, dan dijawab bahwa ia telah meninggal. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Tidakkah kalian mengabarkan kepadaku?” Dia (Abu Hurairah radhiyallahu’anhu) berkata, “Seolah-olah mereka meremehkan kedudukan wanita atau pemuda tersebut.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Tunjukkan kepadaku kuburannya!” Mereka pun menunjukkannya lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya (yakni shalat atas jenazahnya) dan bersabda,

«إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»

“Sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah meneranginya untuk mereka dengan doaku buat mereka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafal Muslim).

3. Dzikrullah, shalat dan tilawatul Qur’an

Perkara-perkara ini merupakan yang terpokok dari tujuan dibangunnya masjid, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada seorang a’rabi (badui) yang kencing di salah satu sudut masjid, setelah orang tersebut selesai dari kencingnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata,

«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» صحيح مسلم (1/ 236)

“Sesungguhya masjid-masjid ini tidak pantas digunakan untuk tempat kencing dan berak, tetapi hanyasanya ia (dibangun) untuk dzikrullah, shalat dan membaca al-Qur’an.” (HR Muslim)

Oleh karena itu masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

“Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam hadits lain beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

«خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرُّهَا الْأَسْوَاقُ».

“Sebaik-baik tempat adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar.” (HR. At-Thabarani dan al-Hakim. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jami’ no. 3271)

Adapun dzikrulllah maka ia merupakan amalan yang agung, dan sebaik-baik tempat dzikrullah adalah masjid. Ketika Allah mencela orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidNya, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang paling aniaya. Allah berfirman,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة: 114]

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.” (QS. al-Baqarah:114)

Maknanya bahwa orang-orang yang menghidupkan masjid-masjid dengan dzikrullah dan memerintahkan manusia kepadanya merupakan sebaik-baik amal dan jauh dari perbuatan aniaya.

Sedangkan shalat, khususnya shalat fardhu berjama’ah, di dalam masjid memiliki keutamaan yang besar, diantaranya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

«مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ»

“Barangsiapa berwudhu untuk shalat, lalu dia menyempurnakan wudhunya, kemudian berjalan menuju shalat fardhu, lalu dia shalat bersama manusia –yakni bersama jama’ah di masjid-, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya.” (HR. Muslim)

Apalagi shalat berjama’ah itu pahalanya berlipat ganda, dua puluh lima atau dua puluh tujuh kali, dibandingkan dengan shalat bersendiri. Sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

«صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

 “Shalat berjama’ah itu lebih baik 27 kali lipat daripada shalat bersendiri.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar – رضي الله عنهما -)

Dalam riwayat ِal-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنهما,

((بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))

” … 25 kali lipat …”

Islam telah memotivasi setiap muslim untuk selalu mendatangi masjid-masjid, dan seseorang yang hatinya telah terikat dengan masjid  ketika dia keluar darinya hingga dia kembali ke masjid (yakni selalu menjaga waktu-waktu shalat berjama’ah di masjid) termasuk dari tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari tiada naungan selain naungan-Nya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : …)) وفيه (( ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه* … ))

“Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi mereka pada hari tiada naungan selain naungan Allah yaitu: … -diantaranya-: “dan seorang yang terikat (hatinya) dengan masjid ketika ia keluar hingga ia kembali ke masjid …” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنهما)

Dan seorang yang pergi ke masjid pagi atau petang akan memperoleh pahala yang besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( من غدا إلى المسجد و راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا و راح )).

“Barangsiapa pergi pagi hari ke masjid, atau petang hari, akan Allah sediakan untuknya tempat di syurga setiap kali dia pergi (pagi atau petang hari).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنهما).

Dalam hadits lainnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره و كثرة الخطا إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط )).

“Tidakkah kamu mau aku tunjukkan apa yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang berat, memperbanyak langkah ke masjid dan menanti shalat setelah shalat. Itulah penjagaan sesungguhnya, itulah penjagaan sesungguhnya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنهما).

Masih banyak lagi keutamaan yang lain terkait dengan shalat berjama’ah di masjid.

Adapun membaca al-Qur’an dan mempelajarinya bersama-sama di dalam masjid juga telah disebutkan keutamaannya oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya,

(( … وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده … ))

” … dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid), untuk membaca Kitabullah (al-Qur’an) dan mempelajarinya di antara mereka melainkan akan turun ketentraman kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisi-Nya … ” (HR. Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنهما)

Dan semua halaqah ilmu yang bermanfaat termasuk dalam keutamaan tersebut. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu di dalam masjid, terutama di Masjid Nabawi, bagaikan mujahid di jalan Allah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

)) من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره ))

“Barangsiapa datang ke masjidku ini, tidak lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia bagaikan mujahid di jalan Allah, sedangkan yang datang untuk selain itu maka bagaikan orang yang cuma melihat-lihat harta orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam al-Misykat)

Dan secara umum setiap orang yang menuntut ilmu maka seperti mujahid di jalan Allah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ))  رواه الترمذي وقال حديث حسن

“Barangsiapa keluar untuk menuntut ilmu maka dia di jalan Allah hingga pulang kembali.” (HR. At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Hadits ini hasan li ghairihi sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih at-Targhib no. 88)

============

* ” سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ “

“Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: 

1. Pemimpin yang adil. 

2. Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ‘ibadah kepada Rabbnya. 

3. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. 

4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. 

5. Lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu dia berkata, ‘Aku takut kepada Allah’. 

6. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 

7. Orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis.” 

(HR. Al-Bukhari no. 620 dan Muslim no. 1712)