Papatah Sunda Kolot Baheula Bagean 2

Seratan di handap ieu neraskeun saperkawis Papatah Sunda Kolot Baheul (Bageuan 2 Kadua). Sami halna sareng nu ti payun kalimah papatah ieu gampil dihartoskeunana saupami tiasa ngaregepkeun naon harti kecap per kecap na. 

Papatah Kolot Baheula Bagean 2

 • Teu meunang adigung!!! Urang kabeh teh  Reket dengdeng, papak sarua. (Sarua)
 • Kudu usik!!! Sabab mun teu ngakal moal ngakeul, teu ngarah moal ngarih, teu ngoprek moal nyapek.
 • Eta dina hate maneh leungitkeun sifat sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, pangasten, dudupak, rurumpat, ngumpat, simuat, ujub, takabur, nyaci,  maki, jeung pedit
 • Pangarti nu jadi ciri, kagagahan anu rongkah, kapangkatan nu dipiwegah, geuning percuma tanpa dibarengan ku kaimanan jeung kataqwaan kanu kawasa. 
 • Kade loba jalma nu jadi Bibit rurujit. Indung rurusuh. (provokator)
 • Bakal bagja dimana hiji nagara geus Sepi paling, towong rampog, nudigawe simpe hate, kaum buruh teu ripuh, karyawan sarenang, para tani sugih mukti, nu dagang ge sugema.Rakyatna dititah gotong royong teu popolotot, dititah bebersih teu cecerengir, dititah nyumbang teu nararantang.
 • Hidep kudu usaha!!! Pangaboga sing bru dijuru, bro dipanto, ngalayah di tengah imah, buncir leuit, loba duit, ngenah nyandang, ngenah nyanding, ngenah nyandung.
 • Para ratu mikayunyun, para menak mikaserab, kolot ngeso, budak era, deung 
 • Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geura raketan nu dekeut geura deueusan. Moal jauh tina wujud moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha? Tina diri sorangan, cirina satangtung diri. Pek geura panggihan silaturahmi teh jeung diri sorangan, ulah waka nyaksian batur, saksian heula diri sorangan kusorangan weh. 
 • Sing diajar nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, ngajait kanu titeuleum, nyaangan kanu poekeun., mere kanu daek, nganteurkeu kanu sieun 
 • Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun, sok mineng kabandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema kareup hanteu reureuh-reureuh, dageuning anu bakal karasamah anging kadar ti pangeran, manusa kadar rencana, Kabul aya tinu maha agung, laksana aya tinu maha kawasa. 
 • Beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeunnana. (Kecap nuhun) 
 • Nyumput buni tinu caang, negrak bari teu katembong. (Tawadhu) 
 • Tong Kabobodo tenjo, kasemaran tingali. 
 • Najan Buuk hideung jadi bodas, dada antel kana bumi, buluan belut, jangjangan oray. moal waka wangsul saacan kenging ridho Gusti.
 • Indung anu ngandung bapa nu ngayuga, indung ngandung salapan bulan melendung, tapi indung henteu pundung sabab sadar kana taqdir tinu maha Agung.
 • Jeng dulur mah tong nepikeun ti leletik silih ala pati, ti lelemet getreng, ti lelembut silih ala umur, ti bubudak silih ala nyawa. 
Tah ieu babasan atanapi paribasa nu sok dianggo papatah ku kolot baheula, tinangtos kedah janten ibroh atanapi pelajaran pikeun urang.
Kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga peryoga cologog sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa, bilih aya cara nukacandak ti desa nu kabantun ti kampung nukajingjing ti patepitan, bilih teu sapuk sareng mamanahan. Punten nu kasuhun.