WARTA PIKABUNGAHEUN (:2/25)


 • Aya warta matak bungah, keur jalma anu sumerah,
  nu resep amal ibadah, nu ngomean lampah salah.

 • Ka jalma nu laku hade, rek lalaki rek awewe,
  Alloh moal hare-hare, bakal diganjar nu hade.

 • Matuhna ge di sawarga, sawarga endah kacida,
  langgeng matuhna di dinya, nampi kurnia Mantenna.

 • Linggih di Janatunna’im, patempatan anu mu’min,
  sawargana kanimatan, di dunya taya bandingan.